Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)

dla 7 sem. TiL stacjonarneAdam Salomon: OiZwSL - wykłady i ćwiczenia dla 7 sem. TiL stacjonarne (15 godz. + 15 godz.)
Program wykładówWykład 01 (w dniu ...).
Organizacja jako system społeczny
(istota, cele i zadania organizacji; ludzie w organizacji - ich role i powiązania). Zachowania organizacyjne w transporcie i logistyce (pojęcia podstawowe; istota zachowania organizacyjnego; funkcjonalno-zarządcze uwarunkowania zachowań organizacyjnych w transporcie i logistyce).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 01 [pdf, 1231 KB]

Wykład 02 (w dniu 12.10.2018).
Dylematy i wyzwania w zakresie kształtowania zachowań organizacyjnych – stresy w środowisku pracy
(stres pracowniczy; stres menedżerski).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 02 [pdf, 1991 KB].

Wykład 03 (w dniu ...).
Konflikty w organizacjach
(definicje konfliktu w organizacjach, rodzaje konfliktów w organizacjach, główne przyczyny konfliktów w przedsiębiorstwach transportowych, koło konfliktu Ch. W. Moore'a - źródła konfliktów, rozpoznanie sytuacji konfliktowych w organizacjach, badanie socjometryczne i wykład zogniskowany, elementy procesu konfliktotwórczego w organizacjach transportowych, symptomy konfliktów w organizacjach transportowych, 5 oznak które świadczą o niezadowoleniu pracowników z wynagrodzenia, postawy kierownicze wobec konfliktu w organizacjach transportowych wg S.P. Robbinsa i B.R. Kuca, podstawowe style rozwiązywania konfliktów wg Kennetha W. Thomasa i Ralpha H. Kilmanna, klasyfikacja metod radzenia sobie z konfliktem w organizacjach wg Thomasa Gordona, rozwiązywanie konfliktów w organizacjach - mediacje, arbitraż, metody rozwiązywania konfliktów na terenie zakładu pracy wg M. Holstein-Beck i S. Wej-Osieckiej, skutki konfliktów w organizacjach - pozytywne i negatywne, strajk).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 03 [pdf, 3573 KB].

Wykład 04 (w dniu ...).
Doskonalenie kierowania ludźmi
(proces i style kierowania ludźmi; doskonalenie systemu motywacji; doskonalenie systemu wewnętrznej komunikacji; rozsądne sprawowanie kontroli; doskonalenie procesu oceniania efektywności pracownika).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 04 [pdf, 1975 KB]

Wykład 05 (w dniu ...).
Komunikacja w organizacjach sektora TSL
(definicja, nadawanie/odbieranie informacji przez poszczególne zmysły, komunikacja - tradycyjnie i obecnie, formy wymiany informacji, skuteczność polityki komunikacji, reguły dobrze sformułowanej informacji, strategia komunikacji - pojęcie, rodzaje strategii komunikacji, podział komunikacji marketingowej, 7 kroków w procesie komunikowania, rodzaje zakłóceń w komunikacji, najczęstsze przyczyny niepowodzenia komunikacji marketingowej, skutki złej komunikacji w transporcie, trzy grupy barier skutecznego komunikowania się w transporcie, kanały komunikacji w transporcie, komunikacja niewerbalna, najczęściej popełniane błędy w mowie ciała, funkcje komunikacji marketingowej w transporcie, podstawowe elementy komunikacji marketingowej w transporcie, instrumenty promocji w transporcie, cechy charakterystyczne, wyróżniające reklamę spośród innych form promocji).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 05 [pdf, 2000 KB]

Wykład 06 (w dniu ...).
Negocjacje w organizacjach sektora TSL
(definicja, cel. stanowisko negocjacyjne, wspólne cechy procesów negocjacyjnych, czynniki wpływające na przebieg negocjacji, czynnik czasu w negocjacjach, przekazywanie informacji w negocjacjach, styl w negocjacjach, rodzaje negocjacji, główne style negocjowania, techniki i taktyki negocjacyjne, ustępowanie w negocjacjach, techniki związane z wykorzystaniem czasu jako element taktyki w negocjacjach, BATNA, negocjacje płacowe, fazy klasycznego procesu negocjacji, ludzki aspekt negocjacji, komunikacja w negocjacjach, gesty rąk, sposoby siadania przy stole do negocjacji).
LITERATURA:
OiZwSL 7 sem. TiL stacjonarne - wykład 06 [pdf, 1942 KB]
Program ćwiczeń wraz z wymaganą literaturąĆwiczenia 01 w dniu ....

Do ćwiczeń należy opanować materiał ze slajdów z wykładu 01.
Ćwiczenia 02 w dniu ....

Do ćwiczeń należy opanować materiał ze slajdów z wykładu 02.
Ćwiczenia 03 w dniu ....
Do ćwiczeń należy opanować materiał z wykładu 03.
Ćwiczenia 04 w dniu ....
Do ćwiczeń należy opanować materiał z wykładu 04.
Ćwiczenia 05 w dniu ....
Do ćwiczeń należy opanować materiał z wykładu 05.
Ćwiczenia 06 w dniu ....
Do ćwiczeń należy opanować materiał z wykładu 06.Literatura dodatkowa do wykładów i ćwiczeń z OiZwSL stacjonarne

Ważne informacje  • Zaliczenie przedmiotu OiZwSL - termin podam później (45 minut).


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html