Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf []

PODSTAWY EKONOMII (wykłady 9 godz.)

dla 1 sem. TiL niestacjonarne (I stopień)

PODSTAWY EKONOMII - wykłady dla 1 sem. TiL niestacjonarne oraz 1 sem. TM niestacjonarne (9 godz.)Program wykładów


W 01 (część 1/3 w dniu 24.10.2019):
Ekonomia - Wprowadzenie teoretyczne.
Rola ekonomistów. Potrzeba. Podstawowe źródła potrzeb. Środki służące do zaspokajania ludzkich potrzeb. Ekonomia. Ekonomia a gospodarowanie. Przykłady zagadnień ekonomicznych. Ekonomia i rzadkość. Dobro w ekonomii. Rodzaje dóbr. Dobra wolne. Surowce. Materiały. Półprodukty. Wyroby gotowe. Towary. Dobra ekonomiczne. Dobra konsumpcyjne. Dobra produkcyjne. Środki pracy. Przedmioty pracy. Podział dóbr. Usługi. Rodzaje usług. Ekonomiczne myślenie. Koszt alternatywny i krzywa możliwości produkcyjnych. Ekonomia pozytywna. Ekonomia normatywna. Makroekonomia. Mikroekonomia. Teoria i model ekonomiczny. Rola modeli w ekonomii. Formułowanie i sprawdzanie modeli ekonomicznych. Pola ekonometrii w badaniach ekonomicznych. Historia ekonometrii. Podział modeli ekonometrycznych.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 01ns [1348 KB]

W 02 (część 2/3 w dniu 24.10.2019):
Gospodarka rynkowa. Mikroekonomiczne podstawy gospodarowania.
Rynek. Gospodarka naturalna. Rynek i gra rynkowa. Wymiana i rynek. Uczestnicy gry rynkowej i ich główne motywy działania. Konsument a przedmiot potrzeb. Definicja konsumenta. Popyt. Krzywa popytu. Czynniki wpływające na popyt. Prawo popytu. Przesunięcie krzywej popytu. Przesunięcie krzywej popytu a przesunięcie wzdłuż krzywej popytu. Podaż. Krzywa podaży. Przesunięcie krzywej podaży. Równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa popytu. Czynniki wpływające na współczynnik cenowej elastyczności popytu. Elastyczność cenowa podaży. Możliwe przypadki cenowej elastyczności podaży. Czynniki wpływające na współczynnik cenowej elastyczności podaży. Rodzaje popytu. Klasyfikacja dóbr na podstawie elastyczności dochodowej popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Prawo Engla. Model Tornquista - cztery kategorie dóbr. Wyjątki od prawa popytu. Paradoks Giffena. Paradoks Veblena. Poziom penetracji polskiego rynku dóbr luksusowych. Średnie ceny minimalne wybranych usług i produktów luksusowych wg respondentów. Rodowód marek luksusowych obecnych w Polsce. Najcenniejsze kolekcje świata. Liczba osób zamożnych i bogatych Piramioda luksusu. Przyczyny, dla których kupujemy więcej, gdy cena rośnie.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 02ns [2064 KB]

W 03 (część 3/3 w dniu 24.10.2019):
Gospodarka rynkowa. Makroekonomiczne podstawy gospodarowania.
Gospodarka narodowa jako przedmiot zainteresowania badaczy. Tablica ekonomiczna. Początki makroekonomii. Paradygmaty we współczesnej makroekonomii. Rynki makroekonomiczne. Obieg okrężny. Popyt zagregowany. Podaż zagregowana. Równowaga makroekonomiczna. Nierównowaga makroekonomiczna. Determinanty zmian popytu i podaży zagregowanej. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego a interwencja rządu. Klasyfikacja dóbr. Zadania rządu w zakresie ochrony socjalnej. Program 500+.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 03ns [1240 KB]

W 04 (część 1/3 w dniu 14.11.2019):
Konkurencyjność przedsiębiorstw i nieuczciwa konkurencja.
Pojęcie konkurencji. Podmioty konkurencyjności. Cechy konkurencyjności. Definicja konkurencyjności gospodarki (OECD). Konkurencyjność podstawowa i kluczowa. Konkurencyjność operacyjna i systemowa. Definicja konkurencyjności przedsiębiorstw. Rodzaje źródeł konkurencyjności (produkcyjne, dystrybucyjne, marketingowe, technologiczne, miejsce na rynku, unikalność firmy i jej produktu, jakość zarządzania, wiedza i informacja, gospodarowanie czasem). Nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw. Elementy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Przewaga konkurencyjna. Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Analiza strategii konkurencji M.E. Portera. 5 podstawowych sił konkurencji. Model międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw wg M. Ma i M. Liao. Model międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw wg Nelly Daszkiewicz. Model międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw wg Piotra Trąpczyńskiego i Thomasa Wrony. Macierz postaw międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw w koncepcji Jean-Claude Larreche'a. Nieuczciwa konkurencja. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Systemy sprzedaży lawinowej. Sposoby zwalczania nieuczciwej konkurencji. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji. Odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność karna. Jak uniknąć nieuczciwej konkurencji?
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 04ns [4852 KB]

W 05 (część 2/3 w dniu 14.11.2019):
Inflacja.
Pojęcie inflacji. Miary inflacji. Indeksy zagregowane wielkości absolutnych. Indeks Laspeyresa. Indeks Paaschego. Zastosowanie indeksów cenowych. Rodzaje inflacji. Hiperinflacja. Krzywa Phillipsa. Skutki inflacji. Inflacja CPI w Polsce. Inflacja konsumencka w Polsce.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 05ns [1838 KB]

W 06 (część 3/3 w dniu 14.11.2019):
Zatrudnienie i bezrobocie.
Podaż pracy. Pojęcie płacy. Rodzaje płacy. Czynniki, od których zależy wysokość płacy. Ustalanie wysokości płacy. Regulamin wynagradzania. Płaca minimalna w Polsce. Płaca minimalna w UE w 2018 roku. Mediana wynagrodzenia za godzinę brutto w krajach Europy (w EUR). Popyt na pracę. Bezrobocie. Rodzaje bezrobocia. Bezrobocie dobrowolne. Bezrobocie przymusowe. Makro- i mikroekonomiczne skutki bezrobocia. Zwalczanie bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia. Pełne zatrudnienie, potencjalny GNP i luka GNP. Prawo Okuna. Bezrobocie rejestrowane w Polsce.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 06ns [2844 KB]

W 07 (część 1/2 w dniu 28.11.2019):
Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny.
Wzrost i rozwój gospodarczy. Rodzaje wzrostu gospodarczego. Czynniki wzrostu. Koniunktura gospodarcza. Wskaźniki koniunktury. Badanie koniunktury w Polsce. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury. Wskaźnik optymizmu konsumentów (Ipsos). Tygodniowy wskaźnik syntetyczny. Barometr koniunktury. Ogólny klimat koniunktury w Polsce. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w Polsce - maj 2018. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w Polsce - maj 2018. Wskaźnik koniunktury ISM. Wskaźnik koniunktury PMI. Mierniki wzrostu gospodarczego. Trzy metody obliczania wartości PKB. Dynamika realna PKB w Polsce. Stopa wzrostu gospodarczego - podstawowy miernik wzrostu gospodarczego. Roczna dynamika PKB w wybranych krajach - IV kwartał 2017. PKB per capita. Kiedy Polska dogoni dany kraj w poziomie PKB per capita? Wzrost PKB per capita w wybranych krajach pomiędzy 1990 a 2015 rokiem. Szczęście narodowe/krajowe brutto. Transport i gospodarka magazynowa w Polsce. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Badanie cyklu koniunkturalnego. Rodzaje wahań koniunkturalnych. Morfologia cyklu koniunkturalnego. Trend. Morfologia cyklu koniunkturalnego z uwzględnieniem linii trendu. Cykl koniunkturalny w hotelarstwie. Rodzaje cykli koniunkturalnych. Cykl klasyczny a cykl współczesny. Cechy cykli koniunkturalnych w krajach wysokorozwiniętych. Cechy cykli koniunkturalnych w krajach transformujących swe gospodarki. Cykl klasyczny. Cykl współczesny. Cykle koniunkturalne Kitchina, Juglara i Kondratiewa. Cykle Kondratiewa a cykle postkondratiewowskie. Cykle w gospodarce. Zegar ekonomiczny.
LITERATURA:
Podstawy ekonomii (2019) niestacjonarne - wykład 07ns [2699 KB]

W 08 Zaliczenie przedmiotu Podstawy ekonomii - I termin w dniu 28.11.2019 roku: o godz. 17.00 w sali C-136, ul. Morska - dla wszystkich osób razem. Telefony będą wylogowane z sieci!
Zaliczenie poprawkowe przedmiotu Podstawy ekonomii - II termin podam przy wynikach I terminu. Telefony będą wylogowane z sieci!AS: TwLŁD - zapraszam na zajęcia ...


Ważne informacje


  1. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający się nie są wpuszczani na salę).
  2. Zaliczenie przedmiotu Podstawy ekonomii (1 semestr TiL niestacjonarne) - I termin w sali wykładowej w dniu 28.11.2019 roku: o godz. 17.00 w sali C-136, ul. Morska - dla wszystkich osób razem. Telefony będą wylogowane z sieci!
  3. Poprawkowe zaliczenie przedmiotu Podstawy ekonomii (1 semestr TiL niestacjonarne) - II termin : termin podam później.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html