Seminarium dyplomowe

dla studentów TiL niestacjonarneAdam Salomon: Seminarium dyplomowe dla TiL niestacjonarne


tematyka przewodnia seminarium: INWESTYCJE + INTERNET + SPEDYCJA (grupa liczy maksymalnie 8 osób)
Charakterystyka tematyki seminarium:


W związku ze stale wzrastającą konkurencją na rynku decyzje inwestorów w coraz większym stopniu obciążone są niepewnością spowodowaną zmiennością warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunkiem skutecznego podejmowania decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych, inwestowania jest wszechstronna znajomość rodzajów i metod oceny efektywności inwestycji, rodzajów i metod oceny ryzyka, a także umiejętność ich aplikacji do praktyki gospodarczej. Niezbędna jest również znajomość przeprowadzania właściwej analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa.

Dla nowoczesnych przedsiębiorstw niezwykle ważne jest obecnie także wykorzystanie internetu do zdobycia przewagi nad konkurencją i wykorzystanie do tego celu rynków elektronicznych. Jest to tak ważne medium reklamowe, że żadne przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na jego zlekceważenie.

Bardzo istotny jest również trzeci blok zagadnień: Spedycja. Realizacja transakcji handlowej odbywa się poprzez proces transportowy od miejsca nadania towaru do miejsca jego odbioru. W handlu zagranicznym drogą morską, ładunki pokonując kolejne ogniwa łańcucha transportowego przechodzą przez punkty węzłowe, jakimi są porty morskie, w których wykonuje się wiele czynności na ich rzecz.

W realizacji procesu transportowego bierze udział wiele podmiotów gospodarczych m.in.: przewozowe, przeładunkowe, składowe, manipulacyjne. Aby proces transportowy został sprawnie przeprowadzony eksporter lub importer korzysta z usług spedytora, który zajmuje się organizacją tego procesu i nadzorem nad jego sprawnym przebiegiem.

W warunkach wzmożonej walki konkurencyjnej, środowisko pracy spedytorów charakteryzuje: relatywne zmniejszenie przyrostu popytu na przewozy ładunków, rozproszenie kierunków przemieszczania dotychczasowych zmasowanych strumieni ładunków, wzrost wymagań jakościowych przewozów w przewozach towarów (szczególnie przetworzonych), zmiana lokalizacji "ognisk" popytu i podaży na przewozy towarów uczestniczących w handlu zagranicznym, konieczność zwiększonej specjalizacji taboru przewoźnika (zgodnie z wymogami współczesnej techniki i krajów Unii Europejskiej), konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów w handlu zagranicznym oraz starania przedsiębiorstw o uzyskanie certyfikatu ISO.


Przykładowe (ideowe) tematy prac dyplomowych:


 1. Organizacja i technologie przewozu w transporcie intermodalnym na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa transportowego.
 2. Usługi transportowo-spedycyjne w handlu międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X (z sektora TSL).
 3. Analiza obsługi logistycznej przedsiębiorstwa X (z sektora TSL).
 4. Analiza przepływu materiałów w przedsiębiorstwie X (z sektora TSL).
 5. Analiza procesów magazynowych w przedsiębiorstwie X (z sektora TSL).
 6. Analiza strategii marketingowej wybranej firmy spedycyjnej.
 7. Analiza strategii marketingowej wybranej firmy transportu drogowego.
 8. Analiza strategii reklamowych firm spedycyjnych.
 9. Analiza strategii reklamowych firm transportu drogowego zajmujących się przewozami pasażerskimi.
 10. Analiza strategii reklamowych firm transportu drogowego zajmujących się przewozami towarów.
 11. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie X (z sektora TSL).
 12. Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie przedsiębiorstwa x (z sektora TSL).
 13. Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa sektora TSL.
 14. Znaczenie metod oceny projektów gospodarczych dla rozwoju przedsiębiorstwa sektora TSL.
 15. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa sektora TSL.
 16. Decyzje inwestycyjne w działalności przedsiębiorstwa sektora TSL.
 17. Znaczenie analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa sektora TSL.
 18. Wpływ społeczeństwa informacyjnego na współczesny handel (transport, logistykę itp.).
 19. Internet jako nowoczesne medium reklamowe przedsiębiorstwa sektora TSL.
 20. Przedsiębiorstwo w internecie.
 21. Rola portali internetowych we współczesnym przedsiębiorstwie sektora TSL.
 22. Znaczenie rynków elektronicznych (typu B2B, B2C, C2B lub C2C) dla nowoczesnego przedsiębiorstwa sektora TSL.
 23. Rozwój przedsiębiorstw transportu (morskiego, kolejowego, drogowego ...) w aspekcie wdrażania przewozów multimodalnych.
 24. Znaczenie dokumentacji transportowo-spedycyjnej we współczesnym handlu morskim (logistyce, spedycji itp.).


Nieprzekraczalne terminy napisania poszczególnych części pracy dyplomowej:


  są podane w ulotce informacyjnej ...Ważne informacje:

Literatura do zajęć

Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html