Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

SPEDYCJA

wykłady (18 godz.) i ćwiczenia (2 grupy x 18 godz.)

dla 6 sem. TiL niestacjonarneAdam Salomon: SPEDYCJA - wykłady i ćwiczenia dla 5 sem. TiL niestacjonarne (18 godz. + 18 godz.)
Program wykładówWykład 01 w dniu 2018-02-24
Spedycja - omówienie treści programowych i zasad zaliczenia części wykładowej przedmiotu.
Podstawowe pojęcia związane ze spedycją. Funkcje spedytorów na rynku TSL.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 01ns [pdf, 1,01 MB]

Wykład 02 w dniu 2018-02-24
Podstawowe pojęcia związane ze spedycją - cd.
Rodzaje spedycji. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne. Charakterystyka umowy spedycji i umowy przewozu. Obowiązki spedytora. Prawa spedytora. Odpowiedzialność spedytora.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 02ns [pdf, 2,10 MB],
Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB].

Wykład 03 w dniu 2018-02-24
Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowo-spedycyjna.
Definiowanie i opis faz procesu spedycyjnego. Dokumenty wykorzystywane w procesach transportowo-spedycyjnych (dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku, dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu, dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym, dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe).
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 03ns [pdf, 2,30 MB]
Adam Salomon, Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego [pdf, 301 KB]

Wykład 04 w dniu 2018-03-03
Opakowanie i oznakowanie ładunków w spedycji.
Cechy „idealnych” opakowań. Wymogi, jakim powinno odpowiadać opakowanie w spedycji. Zadania opakowań. Rodzaje opakowań. Charakterystyka najczęściej spotykanych form konstrukcyjnych opakowań transportowo-spedycyjnych. „Próba sztaplowania”. Klasyfikacja znaków na opakowaniach.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 04ns [pdf, 1,96 MB]
Adam Salomon, Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego [pdf, 337 KB]

Wykład 05 w dniu 2018-03-03
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 1).
Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci); NVOCC; Przewoźnicy samochodowi i ich przedstawiciele (agenci); Przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci).
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 05ns [pdf, 2,64 MB]

Wykład 06 w dniu 2018-03-03
Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 2).
Przewoźnicy lotniczy i ich przedstawiciele (agenci); Przewoźnicy śródlądowi i ich przedstawiciele (agenci); Przedsiębiorstwa przeładunkowe i sztauerskie; Przedsiębiorstwa składowe; Urzędy celne i izby celne; Inne firmy specjalistyczne, których działalność jest związana ze specyfiką danego ładunku.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 06ns [pdf, 3,54 MB]

Wykład 07 w dniu 2018-03-17
Zwyczaje i uzanse handlowe (część 1).
Funkcje i rola formuł handlowych w obrotach handlu zagranicznego. Cenotwórczy charakter formuł handlowych. Formuły a gestia transportowa. Formuły a ubezpieczenie ładunku. Rola polisy ubezpieczeniowej. Charakterystyka uniwersalnych zestawów klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Systematyka i opis poszczególnych formuł handlowych Incoterms 2010.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 07ns [pdf, 2,34 MB]

Wykład 08 w dniu 2018-03-17
Zwyczaje i uzanse handlowe (część 2).
Systematyka i opis poszczególnych formuł handlowych Combiterms 2000, Amerykańskich Znowelizowanych Definicji Handlu Zagranicznego, zwyczajów i uzansów dotyczących ilości towarów, terminów dostaw oraz przewozu.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 08ns [pdf, 1,47 MB]

Wykład 09 w dniu 2018-03-24
Sposoby płatności w transakcjach handlowych z punktu widzenia spedycyjnego.
Omówienie zalet i wad polecenia wypłaty, czeku, weksla, akredytywy, inkasa, faktoringu. Wskazówki przy wyborze określonej formy rozliczeń i płatności dla poszczególnych stron kontraktu.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 09ns [pdf, 2,54 MB]

Wykład 10 w dniu 2018-04-07
Transport multimodalny z punktu widzenia spedycyjnego.
Pojęcie transportu multimodalnego. Rodzaje transportu multimodalnego (przewozy kontenerowe, przewozy "Piggy-back", przewozy lądowo-morskie). Aspekty organizacyjno-prawne transportu multimodalnego (dokumentacja, rola Operatora Transportu Multimodalnego, kwotowy limit odpowiedzialności Operatora Transportu Multimodalnego za uszkodzenie/utratę ładunku, perspektywy rozwoju transportu multimodalnego w Polsce).
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 10ns [pdf, 9,59 MB],
Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB].

Wykład 11 w dniu 2018-04-07
Funkcjonowanie rynku TSL w Polsce.
Ogólna charakterystyka branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej) w Polsce.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład 11ns [pdf, 1,77 MB]

Wykład 12 w dniu 2018-04-14
Ubezpieczenia w spedycji.
Rola polisy ubezpieczeniowej. Charakterystyka uniwersalnych zestawów klauzul instytutowych (ILU). Wskazówki dla ubezpieczających. Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej dla przewoźnika. Rażące niedbalstwo przewoźnika. Gdy przewoźnik zawiera umowę CARGO. Podwykonawcy a ubezpieczenie przewoźnika. Ubezpieczenie ładunku - CARGO. Podstawowe elementy ubezpieczenia. Ubezpieczenie przewoźnika - wskazówki.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - wykład dot. ubezpieczeń w spedycji [pdf, 3,94 MB]

Wykład 13 w dniu 2018-04-14
Spedycyjna charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu.
Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na pracę spedytora w poszczególnych gałęziach transportu. Konwencja ADR. Konwencja AETR. Konwencja celna w sprawie karnetu ATA. Konwencja ATP. Konwencja COTIF. Umowa SMGS. Konwencja CMR. Konwencja TIR. Konwencja Wiedeńska. Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Konwencja Barcelońska. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów.
LITERATURA:
SPEDYCJA 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe - materiały do wykładu 13 [pdf, 1,01 MB],
Instrukcja stosowania Karnetów ATA (wersja 2.0) [pdf, 200 KB],
Tekst Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF) [pdf, 386 KB],
Tekst Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS), stan na 1.07.2015 [pdf, 1 MB],
Tekst Konwencji Barcelońskiej 1921 (o wolności tranzytu) [pdf, 438 KB],

EGZAMIN w sesji egzaminacyjnej
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

EGZAMIN POPRAWKOWY w poprawkowej sesji egzaminacyjnej
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).
Podstawowa literatura do wykładówAdam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczeniaProgram ćwiczeń wraz z wymaganą literaturąĆwiczenia 01 w dniu 2018-02-24
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI I WYSTAWIANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH;

na zajęcia należy przynieść: treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB] i oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB]. Materiał do ćwiczeń: Charakterystyka umowy spedycji [pdf, 644 KB], na zajęcia należy przeczytać też: informację o zleceniu spedycyjnym [pdf, 701 KB] oraz przynieść 2-3 wydrukowane puste blankiety zleceń spedycyjnych (można je tutaj pobrać z internetu [652 KB] lub wybrać dowolne inne - będziemy je wypełniać/wystawiać na zajęciach.
Ćwiczenia 02 w dniu 2018-03-03
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA OGÓLNYCH POLSKICH WARUNKÓW SPEDYCYJNYCH 2010;

na zajęcia należy przynieść treść OPWS 2010 (PL + ENG) [97 KB] oraz informację o OPWS [58 KB].
Ćwiczenia 03 w dniu 2018-03-17
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA WNIOSKU O OTWARCIE AKREDYTYWY;

na zajęcia należy przeczytać informację o akredytywie dokumentowej [pdf, 617 KB] oraz przynieść blankiet wniosku o otwarcie akredytywy BGŻ [pdf, 186 KB], blankiet wniosku o otwarcie akredytywy CH [pdf, 243 KB] i blankiet wniosku o otwarcie akredytywy ING [pdf, 86 KB].
Materiały dodatkowe:
Akredytywa standby (ABC 2) [410 kB],
Akredytywa "red clause" i "green clause" (ABC 3) [431 kB],
Akredytywa "evergreen" (ABC 4) [445 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 1) (ABC 5) [385 kB],
Pułapki związane ze stosowaniem akredytywy (część 2) (ABC 6) [397 kB],
Negocjacja w odniesieniu do akredytywy dokumentowej (ABC 7) [533 kB],
Akredytywa dokumentowa a dokument transportu multimodalnego (ABC 8) [446 kB],
Documentary credit operations - the complex of contracts (ABC 9) [558 kB].
Ćwiczenia 04 w dniu 2018-03-17
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DESPATCH/DEMURRAGE W SPEDYCJI;

na zajęcia należy zapoznać się z wyznaczaniem czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 114 KB] i przynieść treść zadań do wyznaczania czasu dozwolonego (laydays) [pdf, 1211 KB].
Ćwiczenia 05 w dniu 2018-03-24
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CMR;

na zajęcia należy przejrzeć tekst Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (2015), [pdf, 602 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć fragment monografii Krzysztofa Wesołowskiego Umowa Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów na podstawie CMR, przeczytać tekst dotyczący praktyki zmiany/ukrywania danych w listach CMR [pdf, 277 KB] oraz przynieść blankiety listu CMR [pdf, 93 KB].
Ćwiczenia 06 w dniu 2018-03-24
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO CIM;

na zajęcia należy przeczytać i przynieść na zajęcia artykuł Katarzyny Łogwiniuk, Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów - list przewozowy CIM, "Logistyka" 5/2012, przejrzeć Umowę o Międzynarodowej Komunikacji Towarowej (Umowa SMGS, stan na 1.07.2015) [1 MB] i jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć Regulamin przewozów kolejowych przesyłek towarowych 2011 (RPT) DB Schenker Rail Polska SA [293 KB] i jeśli to możliwe przynieść go na zajęcia w wersji elektronicznej oraz przynieść blankiety listu CIM [pdf, 6,95 MB].
Ćwiczenia 07 w dniu 2018-04-07
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI FIATA;

na zajęcia należy przeczytać tekst Dokumenty FIATA i ich wpływ na pracę logistyka i spedytora portowo-morskiego [1,09 MB] i Adam Salomon, Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego [148 KB] oraz przynieść przykładowe wzory blankietów dokumentów FIATA: konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB].
Ćwiczenia 08 w dniu 2018-04-07
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA CELNEGO SAD;

na zajęcia należy przynieść informację o zgłoszeniach celnych [429 KB], przejrzeć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, [2,04 MB] (Dziennik Ustaw 2011 r. nr 166, poz. 995) i jeśli to możliwe przynieść je na zajęcia w wersji elektronicznej, przejrzeć instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych (wersja z 28.04.2016) [pdf, 1,96 MB] oraz jeśli to możliwe przynieść ją na zajęcia w wersji elektronicznej.
Ćwiczenia 09 w dniu 2018-04-07
ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W SPEDYCJI;

na zajęcia należy przeczytać i przynieść w wersji elektronicznej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (Allianz) [pdf, 344 KB] oraz przynieść protokół szkodowy C.Hartwig Gdynia [90 kB], protokół szkodowy DHL [133 kB], protokół szkodowy DPD [78 kB], protokół szkodowy FedEX [251 kB], protokół szkodowy KeX [33 kB], protokół reklamacyjny Gamet [150 kB], wzór protokołu reklamacyjnego [288 kB].
SLAJDY WPROWADZAJĄCE DO PROBLEMATYKI UBEZPIECZEŃ [2,73 MB].
Ćwiczenia 10 w dniu 2018-04-14
KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ ZE SPEDYCJI.

Na kolokwium należy przynieść czystą kartkę papieru i długopis(y). Telefony będą wyłączone!Ważne informacje  1. Wyniki kolokwium ze Spedycji (14-04-2018, godz. 13.30-14.30, sala C-136) podane są na Wirtualnej Uczelni. Osoby z oceną 3,0 i wyżej zapraszam na pisemny egzamin (I TERMIN), obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty). Osobom z oceną 2,0, które pisały kolokwium, wyznaczam ostateczny termin pisemnej poprawy w dniu 25.04.2018 roku o godz. 15.30 w pokoju C-124a. Osoby z oceną 2,0, które nie pisały kolokwium - zapraszam z usprawiedliwieniem (na termin kolokwium i nieobecności) na moje konsultacje (najpóźniej do 25.04.2018).
  2. Na ćwiczeniach, ale także na wykładach, sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
  3. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający mają "trudność" w wejściu do sali i muszą czekać do ewentualnej przerwy).
  4. Konsultacje podane są na stronie: http://www.akademor.webd.pl/konsult_am.html
  5. Program zajęć opublikowany jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/program13b.html
  6. Program zajęć w wersji .pdf jest do pobrania ze strony: http://www.akademor.webd.pl/download/program13b.pdf


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html