Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA

wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)

dla 2 sem. MSTiL stacjonarneAdam Salomon: LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA (stacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL stacjonarne (15 godz. + 15 godz.)


Program wykładów


 1. Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - omówienie treści programowych i zasad zaliczenia części wykładowej przedmiotu (2 godz.). Związek LiSPM z innymi dyscyplinami naukowymi.

 2. Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - zagadnienia podstawowe (część 1) (1 godz.). Definicja logistyki i spedycji portowo-morskiej. Charakterystyka polskiego rynku logistyki i spedycji portowo-morskiej. Dokumentacja spedycyjna - porównanie dwóch podstawowych typów morskich listów przewozowych (Through Bill of Lading i Express Bill of Lading). Kwit sternika jako zamiennik konosamentu.
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 1751 KB],
  Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB].

 3. Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - zagadnienia podstawowe (część 2) (1 godz.). Charakterystyka podstawowych pojęć w morskich przewozach konwencjonalnych i kontenerowych. Zalety przesyłek skonteneryzowanych w transporcie morskim. Najczęstsze typy kontenerów stosowane w logistyce i spedycji portowo-morskiej. Czarterowanie statków z punktu widzenia spedytora/logistyka portowo-morskiego.
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 3762 KB]

 4. Podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w obrocie portowo-morskim (2 godz.). Incoterms 2010. Reguły Haga-Visby. Reguły Hamburskie. Reguły Yorku-Antwerpii.
  SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 2,65 MB],
  Incoterms 2010 - charakterystyka [pdf, 915 KB]
  Reguły Haga-Visby (1) [pdf, 74 KB]
  Reguły Haga-Visby (2) [pdf, 702 KB]
  Reguły Hamburskie [pdf, 554 KB]
  Reguły Yorku-Antwerpii [pdf, 814 KB]

 5. Dokumenty wykorzystywane w portowych procesach transportowo-spedycyjnych (część 1) (1 godz.). Dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku. Dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu. Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym. Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe.
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 2,48 MB],
  Adam Salomon, Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego [pdf, 301 KB]

 6. Dokumenty wykorzystywane w portowych procesach transportowo-spedycyjnych (część 2) (1 godz.). Dokumenty FIATA. Dokumenty elektroniczne.
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 2,64 MB]
  Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
  Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB],
  Modelowe Warunki Spedycyjne FIATA (pl) [pdf, 60 KB]
  Dokumentacja FIATA - informacja [pdf, 1,09 MB]
  Wzory blankietów dokumentów FIATA (oficjalny opis) [pdf, 5 MB],
  Wzory blankietów dokumentów FIATA (kolorowe):
  konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB]

 7. Umowy przewozu w transporcie morskim (1 godz.). Terminy określające wielkości statków. Podstawowe typy statków wykorzystywane w logistyce i spedycji portowo-morskiej. Czarterowanie statków z punktu widzenia spedytora/logistyka portowo-morskiego. Umowa czarteru na podróż. Umowa czarteru na czas. Morska taryfa frachtowa - wiadomości podstawowe.
  LITERATURA:
  Podstawowe typy statków [pdf, 1,62 MB]
  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów [pdf, 231 KB]
  Reguły hamburskie [pdf, 554 KB]
  Czartery - szczegółowy opis [pdf, 573 KB]

 8. Sposoby płatności w transakcjach handlowych z punktu widzenia spedycyjnego (1 godz.). Omówienie zalet i wad polecenia wypłaty, czeku, weksla, akredytywy, inkasa, faktoringu. Wskazówki przy wyborze określonej formy rozliczeń i płatności dla poszczególnych stron kontraktu.
  LITERATURA:
  SLAJDY DO WYKŁADU DOT. PŁATNOŚCI [pdf, 1,04 MB]
  MATERIAŁ 2 DO WYKŁADU DOT. PŁATNOŚCI [pdf, 1070 KB]

 9. Magazynowanie ładunków przez logistyka/spedytora portowo-morskiego (2 godz.). Rodzaje magazynów. Usługi związane z magazynowaniem. Podstawowe stawki związane z magazynowaniem. Zastosowanie kodów kreskowych w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego.
  LITERATURA:
  Nina Stępnicka, Paulina Bąkowska - Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa [pdf, 236 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 1 [pdf, 640 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 2 [pdf, 606 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 3 [pdf, 499 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 4 [pdf, 178 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 5 [pdf, 317 KB]
  SKANSKA - Karta Pracy: Magazynowanie i składowanie [pdf, 391 KB]
  Andrzej Maciejewski - Podziemne magazynowanie paliw płynnych [pdf, 469 KB]

 10. Obsługa konferencji, kongresów, wystaw i targów przez logistyka/spedytora portowo-morskiego (1 godz.). Polski rynek logistyki/spedycji targowej. Specyfika działania logistyka/spedytora targowego. Proces obsługi klientów pojedynczej imprezy targowej. Specyfika obsługi celnej eksponatów. Obsługa wystaw i targów jako narzędzie marketingowe logistyka/spedytora portowo-morskiego.
  LITERATURA:
  MATERIAŁY DO WYKŁADU DOT. OBSŁUGI KONFERENCJI [pdf, 1049 KB]

 11. Związki spedytorów i organizacje spedycyjno-logistyczne w Polsce (1 godz.). Związki zrzeszające organizacje spedycyjno-logistyczne działające w skali międzynarodowej (FIATA), europejskiej (CLECAT) i polskiej (PISiL).
  LITERATURA:
  SLAJDY DO WYKŁADU DOT. ZWIĄZKÓW SPEDYTORÓW [pdf, 1,29 MB]

 12. Zakończenie wykładów (test egzaminacyjny w dniu 2018-01-18 o godz. 9.15).
Podstawowa literatura do wykładów


Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (2009) [doc, 217 KB]
 • Combiterms 2000 (English version) [32 KB]
 • Combiterms 2000 (info pl) [72 KB]
 • Piotr M. Sikorski, Tomasz Zembrzycki, Spedycja w praktyce. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa 1999
 • Piotr M. Sikorski, Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008
 • Podręcznik spedytora, praca zbiorowa pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera, PISiL, Gdynia 2003
 • Polska Gazeta Transportowa (online): http://www.pgt.pl
 • Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji (online): http://www.psm.pl
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki (online): http://www.pisil.plProgram ćwiczeń (wraz z terminami ich odbycia się)


1. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (1 godz. w dniu 2017-11-30). 2. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (1 godz. w dniu 2017-11-30). 3. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.1) (1 godz. w dniu 2017-12-07). 4. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.2) (1 godz. w dniu 2017-12-07). 5. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE KALKULACJI KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW (2 godz. w dniu 2017-12-21). 6. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI INFORMATYKI I STOSOWANIA KODÓW KRESKOWYCH W LOGISTYCE I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (2 godz. w dniu 2018-01-04). 7. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE CEN I KOSZTÓW W DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEJ W PORTACH MORSKICH (2 godz. w dniu 2018-01-04). 8. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KWITAMI STERNIKA, KONOSAMENTEM I LISTEM GWARANCYJNYM (REWERSEM) W PRACY SPEDYTORA (2 godz. w dniu 2018-01-11). 9. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO Z PUNKTU WIDZENIA LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (2 godz. w dniu 2018-01-11). 10. OSTATECZNE KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE ĆWICZENIA Z LiSPM - TEMATY 1-9 (1 godz. w dniu 2018-01-18 o godz. 9.15).


Materiały do pobrania na poszczególne ćwiczenia


1) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (1 godz.) - na zajęcia nie potrzeba żadnych materiałów. 2) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ZASAD KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (1 godz.) - na zajęcia należy przynieść treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB], oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB] oraz zapoznać się z podręcznikiem: Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.13-21. 3) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.1) (1 godz.) - na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadań [pdf, 120 KB] i tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych oraz przeczytać następujące teksty: 1. Teoria do formowania jednostek ładunkowych (cz.1) [pdf, 145 KB], (cz.2) [pdf, 118 KB]; 2. Tomasz Jagiełło, Opakowania transportowe [pdf, 117 KB]; 3. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.67-72 - zapraszam do czytelni; 4. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.76-88. 4) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.2) (1 godz.) - na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadań [pdf, 120 KB] i tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych oraz przeczytać następujące teksty: 1. Teoria do formowania jednostek ładunkowych (cz.3) [pdf, 147 KB]; 2. Kontenery - informacja ogólna [pdf, 192 KB]; 3. Olgierd Ziebart, Tankkontenery do przewozu materiałów o podwyższonej temperaturze [pdf, 179 KB]; 4. Marek Różycki, Praktyka przewozu w cysternach [pdf, 274 KB]; 5. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.469 - zapraszam do czytelni; 6. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.88-93. 5) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE KALKULACJI KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW (2 godz.) - na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadania [pdf, 132 KB], aktualny średni kurs walut NBP pobrany ze strony http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html, Incoterms 2000 [pdf, 154 KB] i Incoterms® 2010 [pdf, 1,15 MB] oraz przeczytać następujące teksty: 1. Tabela Incoterms® 2010 [pdf, 491 KB]; 2. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.94-125. 6) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROLI INFORMATYKI I STOSOWANIA KODÓW KRESKOWYCH W LOGISTYCE I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ/ (2 godz.) - na zajęcia należy przynieść kalkulator oraz przeczytać następujące teksty: 1. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.159-166 - zapraszam do czytelni. 2. Kod kreskowy (Wikipedia); 3. Adam Salomon, Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie: część 1 [pdf, 190 KB], część 2, [pdf, 166 KB] część 3 [pdf, 184 KB]; 4. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.126-141. 7) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE CEN I KOSZTÓW W DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEJ W PORTACH MORSKICH (2 godz.) - na zajęcia należy przynieść kalkulator, następujące teksty: 1. Informacja o taryfach spedycyjnych [pdf, 639 KB]; 2. Informacja o wybranych metodach szacowania kosztów w LiSPM [pdf, 734 KB] oraz przeczytać następujący tekst: 1. Adam Salomon, Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.47-54 - zapraszam do czytelni. 8) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KWITAMI STERNIKA, KONOSAMENTEM I LISTEM GWARANCYJNYM (REWERSEM) (2 godz.) - na zajęcia należy przynieść charakterystykę kwitu sternika, konosamentu i listu gwarancyjnego (rewersu) wraz z blankietami [pdf, 1,27 MB], blankiet GENTIME - BIMCO General Time Charter Party [pdf, 98 KB], Kwit sternika - wypełniony przykład [63 KB], Kwit sternika - blankiet [277 KB], List gwarancyjny (rewers) - blankiet [417 KB] oraz przeczytać dwa teksty: 1. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.290-295, 399, 402-403, 407 i 466-468 - zapraszam do czytelni. 2. Informacja o konosamentach [pdf, 619 KB]. 9) ĆWICZENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO Z PUNKTU WIDZENIA LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ (2 godz.) - na zajęcia należy przeczytać i przynieść następujące teksty: 1. Transport multimodalny z punktu widzenia logistyki i spedycji portowo-morskiej [pdf, 1605 KB],
Adam Salomon, Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich [pdf, 866 KB],
Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB].
10) ĆWICZENIA-KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE TEMATY 1-9 LiSPM (2 godz.) - na zajęcia należy przynieść długopis(y) i kalkulator (telefony będą wyłączone!).


Ważne informacje


 • Na ćwiczeniach, ale także na wykładach, sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.

 • Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - 18 stycznia 2018 o godz. 9.15 (w terminie ostatnich ćwiczeń). Telefony będą wyłączone.

 • Poprawkowy egzamin pisemny (II termin) z przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - termin ustalimy później. Telefony będą wyłączone.Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html